ASTALAXMI STOTRA

। आदि लक्ष्मी ।

सुमनसवन्दित सुन्दरिमाधवि चन्द्र सहोदरि हेममये।

मुनिगणमण्डितमोक्षप्रदायिनि मञ्जुलभाषिणी वेदनुते।।

पड़्कजवासिनिदेवसुपूजित सन्दुणवर्षिणि शान्तियुते।

जयजय हे मधुसूदन कामिनिआदिलक्ष्मी सदा पालय माम् ।।1।।

। धान्यलक्ष्मी।

अहिकलि कल्मषनाशिनिकामिनि वैदिकरुपिणि वेदमय।

क्षीरसमुद्भमङ्गलरुपिणि मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते ।।

मङ्गलदायिनिअम्बुजवासिनि देवगणाश्रित पादयुते ।

जयजय हे मधुसूदन कामिनिधान्यलक्ष्मि सदा पालय माम् ।। 2।।

। धैर्यलक्ष्मी।

जयवरवर्णिनि वैष्णविभार्गवि मन्त्रस्वरुपिणि मन्त्रमये ।

सुरगणपूजितशीघ्रफ़लप्रद ज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते ।।

भवभयहारिणि पापमोचिनिसाधुजनाश्रित पादयुते ।

जयजय हे मधुसूदन कामिनिधैर्यलक्ष्मि सदा पालय माम् ।।3।।

। गजलक्ष्मी।

जयजय दुर्गतिनाशिनिकामिनि सर्वफ़लप्रद शास्त्रमये।

रथगज तुरगपदादि समावृतपरिजनमण्डित लोकनुते।।

हरिहर ब्रह्म सुपूजितसेवित तापनिवारिणि पादयुते।

जयजय हे मधुसूदन कामिनिगजलक्ष्मि रुपेण पालय माम् ।।4।।

। सन्तानलक्ष्मी ।

अहिखग वाहिनि मोहिनिचक्रिणि रागविवर्धिनि ज्ञानमये ।

गुणगणवारिधिलोकहितैषिणि स्वरसप्त भूषित गाननुते ।।

सकल सुरासुरदेवमुनीश्वर मानववन्दित पादयुते ।

जयजय हे मधुसूदन कामिनिसन्तानलक्ष्मि त्वं पालय माम् ।।5।।

। विजयलक्ष्मी ।

जय कमलासनिसन्दतिदायिनि ज्ञानविकासिनि गानमये ।

अनुदिनमर्चितकुङ्कुमधूसर - भूषित वासित वाद्यनुते ।।

कनकधरास्तुति वैभववन्दित शङ्कर देशिक मान्य पदे ।

जयजय हे मधुसूदन कामिनिविजयलक्ष्मि सदा पालय माम् ।। 6 ।।

। विद्यालक्ष्मी ।

प्रणत सुरेश्वरि भारतिभार्गवि शोकविनाशिनि रत्नमये ।

मणिमयभूषित कर्णविभूषणशान्तिसमावृत हास्यमुखे ।।

नवनिधिदायिनिकलिमलहारिणि कामित फ़लप्रद हस्तयुते ।

जय जय हे मधुसूदनकामिनि विद्यालक्ष्मि सदा पालय माम् ।।7।।

। धनलक्ष्मी ।

धिमिधिमि धिंधिमिधिंधिमि धिंधिमि दुन्दुभि नाद सुपूर्णमये ।

घुमघुम घुंघुम घुघुमघुंघुम शङ्खनिनाद सुवाद्यनुते ।।

वेदपुराणेतिहास सुपूजितवैदिकमार्ग प्रदर्शयुते ।

जयजय हे मधुसूदन कामिनिधनल्क्ष्मि रुपेण पालय माम् ।।8।।