Sri Ganapati Sahsranam

SHREE GANESH SAHASRANAMAVALI

गकारादिश्रीगणपतिसहस्त्रनामावलिः1. ॐ गणेश्वराय नमः ।

2. ॐ गणाध्यक्षाय नमः ।

3. गणाराध्याय नमः ।

4. ॐ गणप्रियाय नमः ।

5. ॐ गणनाथाय नमः ।

6. ॐ गणस्वामिने नमः ।7. ॐ गणेशाय नमः ।

8. ॐ गणनायकाय नमः ।

9. ॐ गणमूर्तये नमः ।

10. ॐ गणपतये नमः ।

11. ॐ गणत्रात्रे नमः ।

12. ॐ गणन्जयाय नमः ।

13. ॐ गणपाय नमः ।

14. ॐ गणक्रीडाय नमः ।

15. ॐ गणदेवाय नमः ।

16. ॐ गणाधिपाय नमः ।

17. ॐ गणज्येष्ठाय नमः ।

18. ॐ गणश्रेष्ठाय नमः ।

19. ॐ गणप्रेष्ठाय नमः ।

20. ॐ गणाधिराजे नमः ।

21. ॐ गणराजे नमः ।

22. ॐ गणगोप्त्रे नमः ।

23. ॐ गणांगाय नमः ।

24. ॐ गणदैवताय नमः ।

25. ॐ गणबन्धवे नमः ।

26. ॐ गणसुहृदे नमः ।

27. ॐ गणाधीशाय नमः ।

28. ॐ गणप्रथाय नमः ।

29. ॐ गणप्रियसखाय नमः ।

30. ॐ गणप्रियसुहृदे नमः ।

31. ॐ गणप्रियरताय नमः ।

32. ॐ गणप्रीतिविवर्धनाय नमः ।

33. ॐ गणमण्डलमध्यस्थाय नमः ।

34. ॐ गणकेलिपरायणाय नमः ।

35. ॐ गणाग्रण्ये नमः ।

36. ॐ गणेशानाय नमः ।

37. ॐ गणगीताय नमः ।

38. ॐ गणोच्छ्रयाय नमः ।

39. ॐ गण्याय नमः ।

40. ॐ गणहिताय नमः ।41. ॐ गर्जन्दणसेनाय नमः ।

42. ॐ गणोद्धताय नमः ।

43. ॐ गणभीतिप्रमथनाय नमः ।

44. ॐ गणभीत्यपहारकाय नमः ।

45. ॐ गणनार्हाय नमः ।

46. ॐ गणप्रौढाय नमः ।

47. ॐ गणभर्त्रे नमः ।

48. ॐ गणप्रभवे नमः ।

49. ॐ गणसेनाय नमः ।

50. ॐ गणचराय नमः ।

51. ॐ गणप्राज्ञाय नमः ।

52. ॐ गणैकराजे नमः ।

53. ॐ गणाग्रयाय नमः ।

54. ॐ गणनाम्ने नमः ।

55. ॐ गणपालनतत्पराय नमः ।

56. ॐ गणाजिते नमः ।

57. गणगर्भस्थाय नमः ।

58. गणप्रवणमानसाय नमः ।

59. ॐ गणगर्वपरीहर्त्रे नमः ।

60. ॐ गणाय नमः ।

61. ॐ गणनमस्कृताय नमः ।

62. ॐ गणार्चिताङ् घ्रियुगलाय नमः ।

63. ॐ गणरक्षणकृते नमः ।

64. ॐ गणध्याताय नमः ।

65. गणगुरवे नमः ।

66. ॐ गणप्रणयतत्पराय नमः ।

67. ॐ गणागणपरित्रात्रे नमः ।

68. ॐ गणाधिहरणोद्धुराय नमः ।

69. ॐ गणसेतवे नमः ।

70. ॐ गणनुताय नमः ।

71. ॐ गणकेतवे नमः ।

72. ॐ गणाग्रगाय नमः ।

73. ॐ गणहेतवे नमः ।

74. ॐ गणग्राहिणे नमः ।75. ॐ गणानुग्रहकारकाय नमः ।

76. ॐ गणागणानुग्रहभुवे नमः ।

77. ॐ गणागणवरप्रदाय नमः ।

78. ॐ गणस्तुताय नमः ।

79. ॐ गणप्राणाय नमः ।

80. ॐ गणसर्वस्वदायकाय नमः ।

81. ॐ गणवल्लभमूर्तये नमः ।

82. ॐ गणभूतये नमः ।

83. ॐ गणेष्टदाय नमः ।

84. ॐ गणसौख्यप्रदात्रे नमः ।

85. गणदुःखप्रणाशनाय नमः ।

86. ॐ गणप्रथितनान्मे नमः ।

87. ॐ गणाभिष्टकराय नमः ।

88. ॐ गणमान्याय नमः ।

89. ॐ गणख्याताय नमः ।

90. ॐ गणवीताय नमः ।

91. ॐ गणोत्कटाय नमः ।

92. ॐ गणपालाय नमः ।

93. ॐ गणवराय नमः ।

94. ॐ गणगौरवदायकाय नमः ।

95. ॐ गणगर्जितसंतुष्टाय नमः ।

96. ॐ गणस्वच्छन्दगाय नमः ।

97. ॐ गणराजाय नमः ।

98. ॐ गणश्रीदाय नमः ।

99. ॐ गणाभयकराय नमः ।

100. ॐ गणमूर्धाभिषिक्ताय नमः ।

101. ॐ गणसैन्यपुरःसराय नमः ।

102. ॐ गुणातीताय नमः ।

103. ॐ गुणमयाय नमः ।

104. ॐ गुणत्रयविभागकृते नमः ।

105. ॐ गुणिने नमः ।

106. ॐ गुणाकृतिधराय नमः ।

107. ॐ गुणाशालिने नमः ।

108. ॐ गुणाप्रियाय नमः ।Mata Mandir